فصلنامه «حکمت اسلامی» در ایستگاه 21

فصلنامه «حکمت اسلامی» در ایستگاه 21

گروه اندیشه ــ بیست و یکمین شماره از فصلنامه «حکمت اسلامی»، به صاحب امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیر مسئولی غلامرضا فیاضی و سردبیری علی عباسی منتشر شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه «روانشناسی و دین» منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه «روانشناسی و دین» منتشر شد

گروه اندیشه ــ چهل و هفتمین شماره فصلنامه «روانشناسی و دین» به صاحب‌امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و مدیر مسئولی محمدناصر سقای بی‌ریا، سردبیری محمدرضا احمدی منتشر شد.
بررسی نظریه رویاانگارانه وحی در جدیدترین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

بررسی نظریه رویاانگارانه وحی در جدیدترین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

گروه اندیشه ــ پنجاه و هفتمین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی» به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی و مدیر مسئولی روح‌الله شاکری منتشر شد.
واکاوی اصل آزادی قراردادی با نگاهی به قرآن در دوفصلنامه «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی»

واکاوی اصل آزادی قراردادی با نگاهی به قرآن در دوفصلنامه «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی»

گروه اندیشه ــ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
بررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئله خلق مدام در دوفصلنامه «پژوهشنامه کلام»

بررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئله خلق مدام در دوفصلنامه «پژوهشنامه کلام»

گروه اندیشه ــ دهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه کلام» مشتمل بر 7 مقاله منتشر شد.
ارزیابی سندی و محتوایی چند روایت در جدیدترین شماره «مطالعات فهم حدیث»

ارزیابی سندی و محتوایی چند روایت در جدیدترین شماره «مطالعات فهم حدیث»

گروه اندیشه ـ یازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فهم حدیث» شامل 12 مقاله منتشر شد.
بررسی نسبت فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین در فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی»

بررسی نسبت فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین در فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی»

گروه اندیشه ـ بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ و تمدن اسلامی» شامل هفت مقاله منتشر شد.
بررسی روان‌شناسی دروغگویی در فصلنامه «اخلاق»

بررسی روان‌شناسی دروغگویی در فصلنامه «اخلاق»

گروه اندیشه ـ سی و چهارمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «اخلاق» شامل 6 مقاله منتشر شد.
انتشار سومین شماره «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

انتشار سومین شماره «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی»

گروه اندیشه ــ سومین شماره نشریه «تمدن اسلامی و دین‌پژوهی» به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم(ص)، مدیرمسئولی سیدجمال‌الدین میرمحمدی و سردبیری مرتضی شیرودی منتشر شد.
پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی در ایستگاه 10

پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی در ایستگاه 10

گروه اندیشه ــ دهمین شماره از نشریه پژوهش‌‌های تفسیر تطبیقی، به صاحب امتیازی دانشگاه قم، مدیرمسئولی غلامحسین اعرابی و سردبیری علی‌‌احمد ناصح منتشر شد.
1